Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Danuta Momot

Konsultant do spraw kształcenia specjalnego i edukacji włączającej

(parter. pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: d.momot@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.15 - 14.00
środa: 9.00 - 15.00
czwartek: 8.15 - 14.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kwalifikacje i uprawnienia

Magister pedagogiki specjalnej – rewalidacja upośledzonych umysłowo 

 • kwalifikacje zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie mediacji i negocjacji,
 • kwalifikacje edukatorskie do nauczania dorosłych,
 • kwalifikacje w zakresie  zarządzania oświatą,
 • kwalifikacje do nauczania przyrody,
 • kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Sztuka”,
 • kwalifikacje do nauczania w przedszkolu,
 • ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie kształcenia specjalnego, sztuki, przyrody,
 • edukator programu ”Nowa Szkoła”, edukator programu  ”Ocenianie w Nowej Szkole”   
 • lider zmian MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze SPE”,
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Edukacji i Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia,
 • uprawnienia do ewaluacji efektów doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracy zespołowej w szkole i placówce,  wczesnej interwencji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
 • uprawnienia do realizacji zajęć terapii pedagogicznej o profilu korekcyjno – kompensacyjnym,  gimnastyki korekcyjnej, Kinezjologii Edukacyjnej, Ruchu Rozwijającego, Pedagogiki Zabawy, prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim, Terapii Behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem          i upośledzeniem umysłowym, metody zastosowania sztuki  orgiami w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży, profilaktyki AIDS,
 • przygotowanie w zakresie pomiaru dydaktycznego, konstruowania programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnie z nową podstawą programową, neurologicznych podstaw integracji sensorycznej.

Rok szkolny 2021/2022

Oferta: II półrocze rok szkolny 2021/2022

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w zaproponowanych formach doskonalenia.
 
Tematy szkoleniowe Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycielskich.
1. Uczeń ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera w edukacji włączającej.
2. Uczeń z niepełnosprawnością w edukacji włączającej.
3. Rola, zadania i strategie współpracy nauczycieli wspomagających i współorganizujących kształcenie specjalne w edukacji włączającej.
 

Symbol
i numer formy

Tytuł

Data
i miejsce

Adresaci

Ramowy program

KD -14

Lider edukacji włączającej

23.02.2022 r.
23.03.2022 r.
27.04.2022 r.
18.05.2022r.

godz. 14.30, 

CEN w Łomży

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami i/lub w edukacji włączającej

1. Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, ze spektrum autyzmu,
w tym z Zespołem Aspergera
oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
2. Zadania nauczycieli specjalistów, nauczycieli wspomagających
i współorganizujących kształcenie specjalne oraz nauczycieli rewalidacji indywidualnej w szkole ogólnodostępnej. 
3. Metodyka pracy w zespole zróżnicowanym w edukacji włączającej. 
4. Zadania lidera edukacji włączającej w szkole
i w środowisku.

KD - 9

Rozwijanie komunikacji dzieci
z zaburzonym rozwojem mowy
i autyzmem. Wspieranie dzieci ze spektrum autyzmu
w zmianie trudnych zachowań.

12 – 13.
02.2022 r.

godz. 9.00

CEN w Łomży.

Nauczyciele, logopedzi, terapeuci, specjaliści pracujący z dziećmi
o zaburzonym rozwoju oraz rodzice dzieci
ze spektrum autyzmu,
w tym z Zespołem Aspergera.

1. Zaburzony rozwój mowy u dzieci ze spektrum autyzmu (brak mowy, problemy z wyrażaniem potrzeb, nieumiejętność prowadzenia dialogu, echolalia). 

2. Funkcjonalna analiza języka: mandy, takty, reakcje słuchacza, zachowania intrawerbalne, echowe (w oparciu o zachowania werbalne Skinnera). 

3. Rozwój poszczególnych operantów werbalnych. 
4. Przygotowanie do uczenia.

5. Wybór umiejętności kluczowych, budowanie systemu wzmocnień (kojarzenie w pozytywny sposób: osoby uczącej, miejsca pracy, pomocy dydaktycznych). 
6. Podstawowe metody pracy:
a) uczenie w naturalnym środowisku i przy okazji (uczenie wykorzystujące motywację dziecka
do uzyskania przedmiotów, angażowania się w zabawy),
b) metoda wyodrębnionych prób, czyli uczenie intensywne (uczenie bez błędu, uczenie płynności, mieszanie umiejętności opanowanych z uczonymi).
c) właściwy rozkład wzmocnień. 

7. Ocena postępów - pomiar
i analiza danych, modyfikowanie programów.
8. Zachowania trudne - czym
są i jak je analizować pod kątem funkcji. 
9. Strategie proaktywne i reaktywne stosowane przy zmianie trudnych zachowań.

Kolorowy papier inspiracją aktywności …

Pragniemy podzielić się z Państwem propozycjami pomysłów oraz wzorami  prac wykonanych przez uczestników warsztatów artystycznych. Zapraszamy na zaproponowane przez nasz Ośrodek  zajęcia artystyczne, które przynoszą dużo radości uczestniczącym w nich nauczycielom i uczniom. 

Koleżanki i Koledzy

Koleżanki i Koledzy

W związku z tym, że nie  możemy się teraz bezpośrednio kontaktować dlatego postaram się przekazywać Państwu informacje, które wynikają z pytań stawianych wcześniej na szkoleniach i konsultacjach indywidualnych

Dzisiaj pragnę przekazać Państwu kilka informacji dotyczących materiałów edukacyjnych do realizacji i wspomagania nauczania specjalnego. Pod tymi  adresami  możecie Państwo przejrzeć podręczniki, które wykorzystacie na zajęciach edukacyjnych czy zajęciach rewalidacyjnych z uczniami. Znajdziecie też książki dla nauczycieli i rodziców, którzy zapragną wzbogacić swoją wiedzę z zakresu edukacji specjalnej.

https://bookmaster.com.pl/ksiazki-podreczniki-do-szkoly-specjalnej-poradniki-metodyczne-1468

Zachęcam do odwiedzenia strony „tacy- sami”.  Treści zamieszczone na tej stronie możecie Państwo wykorzystać do realizacji programu wychowawczego,  również jako propozycje zadania w edukacji zdalnej, jeżeli korelują z programem realizowanym przez Państwa uczniów. Możemy też wykorzystać do nauczania indywidualnego lub w procesie indywidualizacji  jako propozycja pracy rodziców ze swoimi dziećmi.

https://epodreczniki.pl/a/tacy-sami/Dgp68N4dw

Kolejną propozycją dla młodszych uczniów może być  e-podreczniki do edukacji wczesnoszkolnej.

https://www.youtube.com/user/epodreczniki

Proszę o przesyłanie do mnie propozycji, którymi chcecie się Państwo podzielić z innymi nauczycielami. Ja zamieszczę je na stronie CEN. Zachęcam Państwa do wzajemnej pomocy w czasie trudnym  dla  wszystkich na całym świecie. Pozostaję z Państwem w kontakcie telefonicznym i elektronicznym konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego Danuta Momot.

Koleżanki i koledzy - kształcenia specjalnego!

Pragnę spotykać się z Państwem i na początek przedstawić Państwu  nowe regulacje prawne - kształcenie na odległość!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do dnia 10 kwietnia 2020 r., będzie realizowane nauczanie na odległość.  W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym pracujemy zdalnie podobnie jak nasi koledzy i koleżanki uczący  innych przedmiotów,  dotyczą nas również te same regulacje prawne. Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze informacje mogące Państwu pomóc w organizacji nauczania specjalnego na odległość.

1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

2. Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

3. Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek oraz etap nauczania i indywidualne predyspozycje rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

5. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

6. Dyrektor szkoły powinien ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

7. Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 8. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

9.W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

10.Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

11. Zapraszam Państwa do korzystania z materiałów umieszczonych na naszej stronie internetowej.

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/ksztalcenie-integracyjne

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/ksztalcenie-integracyjne?more=434013903

https://www.cen.lomza.pl/o-cen/konsultanci/danuta-momot

https://www.cen.lomza.pl/files/Konsultanci/D_Momot/2132398104/lib/rebusy_wykreślanki_zabawy.pdf

https://www.cen.lomza.pl/files/Konsultanci/D_Momot/609235765/lib/Techniki_origami.pdf

https://www.cen.lomza.pl/o-cen/galeria/weronika-sherborne-19022020

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pozdrawiam serdecznie życząc wiele siły na nadchodzące dni i pozostaję z Państwem w kontakcie telefonicznym i elektronicznym konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Relacja z warsztatów "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na Metodzie Weroniki Sherborne"

Dużo satysfakcji i miłych przeżyć doświadczyliśmy  podczas realizacji warsztatów  Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na Metodzie Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju i rewalidacji. Uczestnicy chętnie wracali do wspomnień zabaw ruchowych z dzieciństwa,  oddając się przyjemnej nauce metodą zabawową,  sympatycznemu współdziałaniu w grupie i relaksacji. Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów w pracy rewalidacyjnej i we wspomaganiu rozwoju swoich podopiecznych. 

Link do fotogalerii:

https://www.cen.lomza.pl/o-cen/galeria/weronika-sherborne-19022020

Technika orgiami

W roku szkolnym 2019/2020 organizowaliśmy warsztaty artystyczne z wykorzystaniem techniki orgiami z kółek. Zachęcamy uczestników naszych zajęć do stosowania tej techniki na lekcjach,  zajęciach artystycznych, świetlicowych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. Uczniowie  wykonując dzieła techniką orgiami  rozwijają wyobraźnię, myślenie, mowę, utrwalają wiedzę, uczą się właściwiej organizacji procesu tworzenia, utrzymania porządku i właściwych relacji  społecznych.
Prace wykonane techniką orgiami są kolorowe, atrakcyjne i zdobią sale szkolne.

cen Techniki origami

Rebusy, zgadywanki, wykreślanki

Inicjatywy podejmowane przez konsultanta Danutę Momot w ramach Klubu Nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE są  przydatną praktyczną lekcją zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 10  im. Jana Pawła II w Łomży pod opieką koordynatora  - Zofii  Rusiłowicz-Kleczyńskiej  napisała publikację i udostępniła ją do  wykorzystania w celach edukacyjnych. Zapraszamy nauczycieli zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych do korzystania z zamieszczonego materiału.

Mamy nadzieję, że entuzjazm autorów stanie się inspiracją do tworzenia kolejnych  ciekawych pomocy dla uczniów i nauczycieli.

cen Rebusy, wykreślanki- zabawy

Warsztaty artystyczne dla nauczycieli edukacji włączającej

17 października 2018r. odbyły się warsztaty artystyczne – „Papierowe szaleństwo”, których tematem przewodnim były wytwory artystyczne płaskie i przestrzenne wykonane z papieru (kartki okazjonalne 3d, kwiaty, zwierzaki, ozdoby świąteczne, dekoracje okolicznościowe). Szkolenie poprowadziły Danuta Momot (pracownik CEN) i Wioleta Pstrągowska (nauczyciel Punktu Przedszkolnego w Szczepankowie). Uczestnicy wykonali wiele wspaniałych prac, oraz dużą ilość wzorów do pracy z uczniami, które zabrali do swoich macierzystych placówek.

Kliknij w LINK aby obejrzeć fotogalerię

Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery!

W dniu 18 maja 2018 r. w naszym Ośrodku roku odbyła się konferencja pt.” Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery!”. Była zorganizowana pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Bardzo interesujący, merytoryczny wykład ilustrowany prezentacją odpowiednich filmów wygłosiła doktor nauk medycznych Barbara Zadrożna – Tołwińska Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna u dzieci i młodzieży.

Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli prowadziły konsultantki Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Małgorzata Dunaj – Baczewska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz Grażyna Łaniewska – konsultant ds. wychowania i profilaktyki na temat:  „Stanu przygotowania nauczycieli wychowawców do pracy z uczniem z padaczką” i „Nauczyciel – a uczeń/dziecko z padaczką”. Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia mgr Katarzyny Zielińskiej, która podzieliła się swoimi doświadczeniami jako matka dziecka chorego na epilepsję i nauczyciel pracujący z uczniami z epilepsją.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie www.cen.lomza.pl i  na stronie ORE www.ore.edu.pl

Opracowania:

cen Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu

cen Co należy zrobić, gdy jesteś świadkiem napadu padaczkowego?

Kliknij w LINK aby obejrzeć fotogalerię.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w kształceniu specjalnym

W dniu 18 października 2017 odbyło się szkolenie „Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”, które prowadziły Danuta Momot – pracownik ODN w Łomży i Iwona Chodnicka – nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi formami komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Prowadzące zaprezentowały systemy: symboli jednoznacznych, gestów, dotykowe, graficzne oraz metody mieszane wykorzystywane przez uczestników AAC.

a

Chcielibyśmy, aby to zdanie stało się hasłem przewodnim dla nauczycieli, którzy ukończyli to szkolenie.

Danuta Momot i Iwona Chodnicka

Warsztaty artystyczne 2015/2016 „Ozdoby z krepiny”

Serdecznie dziękuję Państwu za duże zainteresowanie ofertą proponowanych w tym roku szkoleń artystycznych. Podziwiam zaangażowanie wszystkich uczestniczących nauczycieli w wykonywanie  skomplikowanych i mozolnych wzorów. Wszystkim uczestnikom gratuluję efektownych wytworów. Do zobaczenia na kolejnych formach szkoleń artystycznych. 

Kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, zakończyliśmy realizację Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu Oligofrenopedagogiki. Piętnastego maja 2015 roku zakończyły się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki organizowanych od 2001 roku w naszym Ośrodku. Przez ten okres zrealizowaliśmy piętnaście edycji tego kursu.
Czytaj więcej

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne”

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne” Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie Państwa formami artystycznymi z naszej oferty. Warsztaty Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne realizowane były w  dniach 23, 29, 30 marca  2014 r. uczestniczyło w nich 73 nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wykonania kartek świątecznych różnymi technikami.
Czytaj więcej

Seminarium realizowane na zamówienie Podlaskiego Kuratora Oświaty

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej 4 listopada 2014 roku spotkaliśmy się z nauczycielami na seminarium w sali szkoleniowej Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach, 6 listopada 2014 roku w Łomży w sali Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 12 listopada
Czytaj więcej

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

 Nauczyciele przygotowani  do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi  są lepszymi nauczycielami dla wszystkich uczniów.   Jednym z  Kierunków Polityki Oświatowej Państwa na rok 2014/2015  jest „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” oraz monitorowanie prawidłowości udzielania tym uczniom w szkołach ogólnodostępnych pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie      z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Podlaski Kurator Oświaty  w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego przekazał środki na realizację tego priorytetu pod tytułem „Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej”.
Czytaj więcej

Zaproszenie na formy doskonalenia realizowane w ODN w roku szkolnym 2013/2014

"Efektywna współpraca w zespołach zadaniowych" (W - 45)  2 spotkania 6 - godzinne (16.10.2013. i 23.10. 2013r.) Bezpłatne zajęcia prowadzi Danuta Momot "Niekonwencjonalne metody pracy z uczniem - mandala i jej zastosowanie w edukacji i terapii"  (W - 33) 10-godzinne zajęcia warsztatowe (19.10.2013r.) dla nauczycieli realizujących zajęcia terapeutyczne i  pracujących z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi. Zajęcia prowadzą Marzanna Krajewska i Danuta Momot.
Czytaj więcej

Wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Miło nam było wysłuchać wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki. Dziękujemy za przekazanie fundamentalnych założeń pedagogiki specjalnej, które powinny stanowić wzór do naśladowania, mimo upływu czasu i naukowych osiągnięć w zakresie edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta szkoleniowa na I semestr 2013

Uprzejmie zapraszam nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi na zaproponowane formy szkoleń od stycznia do czerwca 2013r. Szczególnie polecam uczestnictwo w klubie kreatywnego nauczyciela, ponieważ realizacja tej formy umożliwia rozwiązywanie aktualnych, indywidualnych problemów w pracy z uczniami oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Czytaj więcej

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego

Uczestnicy klubu nauczycieli kształcenia specjalnego „Opracowywanie narzędzi i dokumentów pomocnych w kształceniu uczniów niepełnosprawnych”  opracowali arkusze  do wielospecjalistycznego rozpoznania potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W pracę nad tymi narzędziami zaangażowały się panie: Teresa Czyż, Elżbieta Malczyk, Joanna Zduńczyk, Grażyna Lewandowska, Anna Jankowska, Agnieszka Bruderek, Ewa Korytkowska, Maria Wiśniewska. Zapraszamy w następnym roku szkolnym twórczych nauczycieli kształcenia specjalnego do dalszych prac nad tworzeniem i opracowaniem materiałów dla uczniów
i nauczycieli.  

Informacja o kursie KK-2

Uprzejmie informuję, że 2 grudnia 2011 roku rozpoczynamy zajęcia na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki.  
Kursy kwalifikacyjne w naszym Ośrodku realizujemy od 2000 roku, obecnie jest to już dwunasta edycja tego kursu. Na kurs zgłosiło się dwudziestu uczestników. Witamy wszystkich serdecznie i staramy się zapewnić jak najlepsze warunki realizacji kursu oraz najbardziej profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia będą realizować: profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktor Akademii Pedagogiki Specjalnej, edukatorzy i konsultanci ODN oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek specjalnych. Absolwenci wszystkich edycji realizowanych kursów uzyskali najwyższe oceny obowiązujących egzaminów i wysoki stopień obecności na zajęciach . Witając nową grupę uczestników życzymy Im sukcesów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Granty realizowane przez ODN

Z przyjemnością informujemy, że Podlaski Kurator Oświaty  wybrał jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonego zamówienia usługi polegającej na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z województwa podlaskiego w 2011r. przez nasz ośrodek.
Obszar tematyczny  - „Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb ucznia niepełnosprawnego i tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”.
Oferta naszego Ośrodka uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu  o ustalone kryteria oceny  tj. 94,43. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkoleń w ramach realizowanego grantu.

Galeria zdjęć

Informacja

W dniu 9 marca 2011 roku uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki  kontynuowali zajęcia  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu.  Kursanci obserwowali funkcjonowanie i edukację uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych i terapeutycznych. Poznawali specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne stosowane w rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Obserwowali zajęcia Dogoterapii  jako metody wspomagania rozwoju dzieci.  Analizowali obowiązującą dokumentację pedagogiczną i dokumentację uczniów.  Poznawali warunki lokalowe i bytowe uczniów i wychowanków. Wszyscy podziwialiśmy wysoki poziom umiejętności uczniów SOS-W oraz zaangażowanie nauczycieli w przekazywanie nam wiedzy i dzielenie się doświadczeniami.

Pięknie dziękujemy Panu  Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu za otwartość i współpracę w przygotowaniu nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.